Specialister
på brottmål

Läs mer

Vad vi gör

Vi är specialister på brottmål och åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde vid livstidsomvandlingar.

För oss är klienten alltid nummer ett och utöver juridisk specialistkompetens har vi även ett stort kontaktnät av tekniskt och medicinskt sakkunniga som vi anlitar regelbundet.

Utöver brottmål företräder vi även enskilda i ärenden rörande LVU/LVM/LPT/LRV, migrationsrätt och vårdnadsmål.

Vårt kontor finns i Stockholm men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Tveka inte att kontakta oss för gratis rådgivning så tidigt som möjligt i processen.

Läs mer om vilka vi är

Vilka vi är

Johan Rainer

Johan Rainer

Ersin Aziman

Ersin Aziman

Tina Kardar

Tina Kardar

Ville Edström

Ville Edström

Emma Bergendal

Emma Bergendal

Stockholm

  • Advokatfirman Rainer & Aziman KB
  • Riddargatan 68
  • 114 57 Stockholm
  • Öppettider: Mån-fre 07:45-18:00

Kontakt

Tack för ditt mail! Vi återkommer så fort vi kan.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.  • Org.nr: 969797-2157
  • Bankgiro (arvoden): 5837-0768
  • Bankgiro (klientmedel): 5838-2383
  • Godkänt för F-skatt
Tillbaka

Integritetspolicy

Advokatfirman Rainer & Aziman KB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas då på grundval av förpliktelser enligt bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, bokföringslagen (1999:1078) samt de advokatetiska regler som vi är skyldiga att följa enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Personuppgifterna kan också behandlas på grundval av andra myndighetsbeslut eller annan lag samt med grund i ditt samtycke när vi ingått avtal med dig som klient.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifterna kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Rainer & Aziman KB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Rainer & Aziman KB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Tillbaka

Advokatsamfundets
konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

För vidare information se www.advokatsamfundet.se.

Nyckelord: offentlig försvarare, försvarsadvokat, narkotikabrott, vapenbrott, straff, brott, rättegång, polisförhör, utpressning, mord, anhållen, bästa försvarsadvokaten, bäst advokat, målsägandebiträde, kurdisk advokat